لودسل دیسکی "Spoke Type"

لودسل دیسکی كه عموما" به صورت كششی- فشاری كار می كند به شكل ديسك طراحی شده و كرنش سنج ها روي بدنه

داخلی ديسك نصب می شود .

ارتفاع كم لودسل دیسکی  و پاسخ فركانسی بالای آن باعث شده است تا از آن در دستگاههای اندازه گيری و تست استفاده

شود . دقت لودسل دیسکی در مقايسه با لودسل های فشاری و كششی پائين تر است .

 

Accuracy Capacity Material Model Image
- 1t-150t Stainless Steel/Alloy Steel  NHS-A/SS