جدول معادل

جدول معادل ابعادی لودسل های شركت Keli

 

 

نوع لودسل

    

نام لودسل

شركت سازنده

    

نام لودسل

شركت سازنده

تك نقطه

 

 UDN

 

 Keli

   

 L6E3

 

 Zemic

تك نقطه

   

 UDJ

 

 Keli

   

 L6W

 

 Zemic

تك نقطه

   

 AMI

 

 Keli

   

 L6D

 

 Zemic

تك نقطه

   

 AMIB

 

 Keli

   

 L6N

 

 Zemic

تك نقطه

 

XSB

 

 

 Keli

   

 L6F

 

 Zemic

تك نقطه

   

 UDA

 

 Keli

   

 L6G

 

 Zemic

خمشی

   

 SQB

 

 Keli

   

 H8C

 

 Zemic

خمشی

   

 HSX

 

 Keli

   

 BM11

 

 Zemic

كششی

   

 DEE

 

 Keli

   

 H3

 

 Zemic

فشاری

   

 ZASKBC

 

 Keli

   

 PR6221

 

 Sartorius

فشاری

   

 ZSFY

 

 Keli

   

 CCI

 

 Ascell