لودسل خمشی "Shear beam"

لودسل خمشی معمولا" به شكل چهار گوش می باشد . لودسل خمشی از يك سمت به بدنه اصلی توسط دو عدد پيچ متصل

می شود و در سـمت مقابـل به پـلتفرم تـوزين اتصال می يابد . در لودسل های خمشی می بايست بار جانبی روی آنها اعمال

نگردد و معمولا" به صورت چند لودسلی مورد استفاده قرار مـی گيرند .

در لـودسل خمشی " bending load cell "  كـرنـش سنـج هـا ، كـرنش طولـی و عـرضی را مـحاسبه می كـنند و در مـدل هـای

 

" shear beam load cell "  تـنش بـرشی را محـاسبه می كنند ، در ايـن نـوع لودسل كرنش سنج ها تحت زاويه 45 درجه روی

بدنه نصب می گردند .

جنس مصرفی لودسل خمشی عموما" از نوع فولاد آلياژی و يا فولاد ضد زنگ stainless steel می باشد .

 

 

Accuracy Capacity Material Model Image
OIML C3 5kg-500kg -  HSX-A 


 

OIML C3  5kg-500kg  Stainless Steel HSX-SS 

 

OIML C3   0.3t-25t  Aloy Steel SB-SS 

 

  OIML C3  0.25t-10t Aloy Steel SQB-A

 

 OIML C3  0.25t-10t  Stainless Steel SQB-SS 

 

 -  0.5t-2.5t  Aloy Steel SQBB-A 
 
-  0.5t-2.5t  Stainless Steel  SQBB-SS