لودسل تک پایه يا تك نقطه ای " Single Point "

 

لودسل تک پایه یا تك نقطه ای يا ( single point ) لودسلی است كه مـعمـولا" به يك صفـحه يا پلتفرم مربع يا مستطيل شكل

متصل می شود . يك سمت لودسل تک پایه بر روی محل صلبی وصل شده و بر سمت ديگر آن وزن و يا نيرو جهت اندازه گيری

اعمال می شود .

در طـراحی لـودسل تـک پـایه يا تـك نـقطه ای مـقدار سايز پـلتـفرمی كه می توانـد وزن را بـدون خطا اندازه گيريی نمايد لحاظ

می گردد .

لودسل تک پایه یا تـك نقـطه ای از جنس آلومينيوم جهت مصارف عمومی نظير ترازوهای ديجيتالی و لودسل از جنس استيل

ضدزنگ جهت مصارف صنعتی و تورين صنعتی استفاده می شود .

رنج وزنی لودسل های تك نقطه ای از 100 گرم تا 2 تن می باشد .

 

 

Accuracy Capacity Material Model Image
OIML C3 5kg-200kg Aliminium  AMI 


 

OIML C3  10kg-100kg  Aliminium AMIB 

 

OIML C3   30kg-800kg  Aliminium ILE-SS 

 

  OIML C3  250kg-1250kg Stainless Steel ILEC-SS

 
 

 OIML  8kg-100kg  Stainless Steel ILY-SS 

 

 OIML C3  100kg-750kg  Aluminium UDA 
 
OIML C3  100kg-800kg Aluminium   UDJ  
 OIML C3  100kg-800kg  Aluminium    UDN
 
 OIML C3  12kg-60kg Aluminium  UHE   
OIML C3 50kg-1000kg Aluminium XSB