لودسل چیست

تعریف لودسل

در لغت به معنای سلول وزن،‌ وزن سنج یا حسگر بار است. لودسل یا Load Cell یك نوع حسـگر الكترونیكی برای اندازه گیری

وزن و نـیرو است که در سیـستم های تـوزین مورد استـفاده قـرار می گیرد . این محـصول تغـییرات وزن را بر اساس تغییر ولتاژ

براساس وزن بار وارده حس كـرده و آن را به نـشان دهنده الكتـرونیـكی یا اندیكاتور منتـقل می نماید . هر كدام  از این انواع با

كلاس های مختلفی تقـسیم می شود . هر لـودسل دارای مشخصاتی نـظیر كلاس ارائه شده می باشد ، كلاس هر لودسل

بیانگر موارد مختلفی از جمله دقت، ظرفیت و تعدد قسمت های تقسیم شده بر حسب استاندارد است.

لودسل های مـرغوب و دقیـق دارای استـاندارد OIML جـهانی می باشـند كه این اسـتاندارد مـبین كیـفیت و دقت ساخت این

محصول است . بنابر این عملیات سنجش وزن بوسیله لودسل هایی كه فاقد این استاندارد باشند قابل اطمینان نخواهد بود .

 

پارامـترهای مـهمی در شـناسایی و مقـایسه قابـلیـت های یك لـودسل وجـود دارد كـه از آن جـمله می تـوان به : حد ایـمـن بـار

الكتریكی، حداكثر بار ایمن(مكانیكی)، محدوده دمای صحیح شده، گستره درجه حرارت كاری، گستره درجه حرارت انبار، گستره

ولتاژ ورودی تحریك، حداقل مقدار قابل اندازه گیری، مقاومت اهمی ورودی ،مقاومت اهمی خروجی و... اشاره نمود .

 

مكانیزم عملكرد لودسل :

مكانیـسم عمـلكرد لودسل بر اساس تغـییرات طول ناشی از وارد شدن بار می باشد كه سبب تغییر خروجی آن می شود. این

وسـیله فشار وارده از سوی جسم و مـوارد مورد نظر را به سیگنال الكتریكی تبدیل می كند و این امكان را به وجود می آورد كه

لودسل به وسیله آن وزن دقیق مواد را بدست آورد .

 

انواع لودسل :

 

با توجه به كاربردی كه دارند به انواع مختلفی تقسیم می شوند:

 

- لودسل فشاری Compression

- لودسل خمشی Shear Beam

- لودسل تك پایه Single point

- لودسل كششی S-Type