لودسل فشاری يا ستونی "Compression Load cell"

 

لودسل فشاری (compression Load cell) معمولا" از قانون تغيير طول ستون ها پيروی می كند بطوريكه در اثر اعمال وزن روی

آن تغـيير طـولی حداكثـر تا 5/0 ميلی متر می دهـد . لـودسل فشاری با نام ديـگری نظير لودسل ستونی و canister load cell

نيز معرفی می گردد .

در لـودسل فشاری كـرنش سنج هايی بر روی ستـون اصلی متصل می شود و اين لودسل معمولا" از جنس فولاد آلياژی و يا

فولاد ضد زنگ stainless steel ساخته می شود .

 

 

Accuracy Capacity Material Model Image
OIML C3 10t-50t Alloy Steel  ZSFY_A 


 

OIML C2-C5  10t-50t  Alloy Steel ZSKBB_C 

 

OIML C3 approval 20t-50t Alloy Steel - Stainless Steel ZSFY_D