درباره ما

نمایندگی Keli در ایران

 

 

 

شركت كنترل توزين پند (پندتك) نمایندگی انحصاری شركت Keli در ایران است . شرکت Keli بزرگترین تولید كننده لودسـل در

چین می باشد .

نـمایندگی كلی "Keli" در ایـران نه تنـها ارائه دهنـده لودسل های با كیفیت ایـن شركت در بازار ایران می باشد بلكه نسبت به

ارتـقای كیـفـیت، ارائـه خـدمـات فنـی و مهنـدسی به مشتـریان خـود و همچـنین در خـصوص ساخـت و تولید محـصولات جـدید

متناسب با شرایط كاربری و فروش لودسل در ایران اقدام می نماید .

 

بخشی از فعالیت های شرکت پندتک بعنوان نمایندگی Keli در ایران:

 

كنترل كیفی : تمامی محصولات ارائه شده توسط نمایندگی شرکت کلی به بازار ایران با دقت و وسواس زیادی معیارهای كنترل

كیفی سخت تری را پشت سر می گذارند. مثلا" لـودسل ارسالی برای این نمایندگی Keli باید در محدوده دمایی مجاز تغییرات

كمتری نسبت به سایر لودسلها داشته باشد هرچند از لحاظ استاندارد OIML مجاز باشد .

ناظر كیفی : نمایندگی Keli به صـورت دوره ای لـودسـل ها را مـورد بررسی قـرار داده و از نوع مـواد اولیه بكار گرفته شده جهت

ساخت اطمینان حاصل می كند. از آنجائیكه كارشناسان این نمایندگی شرکت Keli بیش از 15 سال در صنـعت تـوزین دیـجیتال

تجربه دارند با كاركرد هر مدل لودسـل آشـنا بوده و از لحـاظ كاركردی آن را چك می كنند. همچنین قـبل از حـمل از شركـت های

بازرسی جهت كنترل كیفی استفاده می گردد.

تغییرات خاص : لودسل های تامین شده توسط این نمایندگی Keli با مدل های دیگر این شركت كه به كشورها و مشتریان دیگر

ارسال می شود متـفاوت است . بطـور مثال از نـوع كابـل بهتری استفاده می شود و یا در مـواردی از جنـس اروپـایی در لودسـل

استفاده می شود . لذا كیفـیت محصول ارائه شده توسـط این مجـموعه بعنـوان نمایندگی انحـصاری Keli با نمونه های مشـابـه

الزاما یكی نیست .

گارانتی : لودسل هایی كه توسط نمـایندگی Keli ارائـه می شود در صـورت نصب صـحیح آن توسط پرسنل نصب مجاز مشمول

گارانتی می شود و برای مدت یكسال گارانتی تعویض دارد .

 

پارامترهای مهم كیفیتی در لودسل و مورد بررسی نمایندگی Keli :

1- خطی بودن

2- حذف اثرات حرارتی

3- حذف اثر خزش

4- حذف اثر رطوبت

5- حذف اثر امواج الكترومغناطیس و الكتریكی

6- اثرهسترزیس

7- اثر جابجایی (shift)

8- اثر گوشه (balance)

9- مقاومت در برابر ولتاژهای لحظه ای