محاسبه ظرفيت لودسل:

در محاسبـات مـورد نياز جهـت اجزاء توزيـن می بايـست بار اعمـالی روی لودسل كه در شـرايط عادی و يا خـاص به لودسل وارد

می شود را مطابق فرمول ذيل محاسبه نمود :

 


 

حداقل ظرفيت لودسل (CLC  :  (kg

وزن مرده يا پلتفرم (Tare  :  (kg

حداكثر ظرفيت توزين لودسل (CLive  :  (kg

ضريب اطمينان لودسل : Q

تعداد لودسل : N

نسبت يا ضريب كاهش لودسل : K

 

Q ضريب اطمينان :

يك فرمول خاص و دقيق جهت محاسبه مقدار ضريب اطمينان به صورت عام وجود ندارد و با توجه به شرايط محيطی و نوع كاركرد

سيستم توزين تعيين می شود . از عوامل موثر بر اين مقدار می توان به موارد زير اشاره نمود :

          - شرايط اعمال بار خارج از مركز ( غير متقارن )

          - اثر بار ضربه ای و ديناميكی

          - اثر وزش باد

          -  طراحی و ويژگی های صفحه توزين (پلتفرم)

 

به عنوان مثال در جدول ذيل مقادير ضريب اطمينان جهت كاربرد های مختلف آمده است :

 

باسكول كفی 4 لودسله  1/8
مخزن در محيط سرپوشيده  1/3
مخزن دارای ميكسر  1/7
باسكول جاده ای   2
باسكولت ( تك لودسله ) 4/1

 

k يا ضريب كاهش :

اين مقدار مطابق فرمول ذيل محاسبه می گردد :

 


 

اين مقدار عموما" در باسكول های مكانيكی كه از اهرم بندی استفاده می شود مخالف 1 است و در ساير سيستم های تمام

الكترونيك معادل يك می باشد .