اندازه شناسی قانونی لودسل " Legal Metrology" :

 اندازه شناسی قانونی لودسل يك نهادی قانون گذار در حوزه رويه های فنی است كه توسط مقامات دولتی تشكيل گرديده

است . هدف اين مجموعه اطمينان يافتن از كنترل های متناوب و صحيح كيفيت سيستم های اندازه گيری مانند انواع لودسل

بكار رفته در حوزه های كنترل های رسمی، تجارت، سلامت، محيط زيست و ايمنی می باشد .

سازمان های زيادی استاندارد سيستم های توزين و لودسل ها را تدوين نموده اند .

گواهينامه اروپايی:

گواهينامه آزمون توسط جامعه اقتصادی اروپا " EEC -  Euro pean economic community " صادر می شود كه در آن روش های

آزمون بر اساس استاندارد "OIML " (سازمان اندازه شناسي قانوني اروپا ) مورد ملاك قرار می گيرند .

گواهينامه آمريكايی :

گواهينامه انطباق با استاندارد " NTEP - National type evaluation program " توسط اداره اوزان و مقياس های سازمان ملی

استاندارد و تكنولوژی " NIST " صادر می گردد .