لودسل کششی "S-Type"

لودسل کششی یا S-Type لودسلی است كه در آن  تغيير طول ناشی از افزايش طول بدنه اندازه گيری می شود و متناسب

با آن مقدار نيرو و يا وزن اعمال شده محاسبه می گردد .

لودسل کششی نيـز حداكثر تا 5/0 ميلی متر در بار حداكثر اعمالی تـغيير طـول می دهد . در طراحی لودسل کششی شكل

بدنه عموما" مانند حرف "s " انگليسی می باشد به همين دليل به اين نوع لودسل  ، لودسل هاي "S type ‌" نيز می گويند .

نحوه اعمال بار روی لودسل کششی و عمود قرار گرفتن آن در تمام طول مدت اندازه گيری بسيار مهم است . 

 

Accuracy Capacity Material Model Image
OIML C3 100kg-5000kg

Alloy Steel &

Stainless steel

 DEE_A